Om Göteborgs principer för dialog

Bakgrund:

Dialogen är ett komplement till vår representativa demokrati. På 1960-talet var hälften av väljarna starka partisympatisörer, nu på 2000-talet är väldigt få medborgare politiskt aktiva. På 1950-talet var det 5 medborgare per förtroendevald, runt 2010 var denna siffra 210 per förtroendevald. Denna utveckling var en anledning till att arbetet med Göteborgs principer för medborgardialog påbörjades – för att komplettera den representativa demokratin.

Arbetet med principerna tog 5 år att genomföra och gick följande väg:

 • 2010 Stadsledningskontoret fick uppdraget.
 • 2011 Kommunstyrelsen beslutar om att ta en paus.
 • 2012 Ett ordentligt utredningsarbete påbörjas.
 • 2013 Utredningen fortsätter och förslaget återremitteras.
 • 2014 Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Principerna är ett ramverk för bättre kommunikation mellan Göteborgs medborgare och deras företrädare. Det finns fyra motiv bakom principerna. Ett är bättre styrning som skapar legitimitet, tillit, insyn och bra beslut. Ett är bättre tjänster med hög effektivitet och kvalité som möter medborgarnas behov. Ett annat är kunskapsperspektivet där kompetens, kunskap, medvetenhet och självförtroende stärks. Och slutligen att aktivera medborgarskapet genom att bygga relationer mellan medborgare och kommun.

Genom att besluta om principerna klargörs också att tydlighet, öppenhet och återkoppling måste prägla dialogen.

Rapporten: Kommunfullmäktiges beslut består av tre olika delar. Första rapporten fokuserar på medborgardialog och att fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande, andra rapporten har fokus på starkare inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplaneringen och den tredje lyfter förslag på E-demokratilösningar.

Mål och syfte med att införa dialogprocesser är att fördjupa och vitalisera demokratin och öka den sociala hållbarheten och även att öka medborgarnas förtroende för hur staden styrs (Klas Forsberg)

Göteborgs principer för medborgardialog

Kortfattat

GRUNDER
Allas lika värde, demokrati och social hållbarhet (#1)

NÄMNDERNAS UPPDRAG

Dialog ska övervägas när medborgare berörs ”i betydande grad”  (#2)

HUR SKA DIALOGEN SKE?
Medborgare har (minst) rätt att bli hörda – då ska barn och unga ha en särskilt rätt att komma till tals (#3&5)

GODA MÖJLIGHETER TILL DELTAGANDE SKA FINNAS (#4)

DIALOGENS RESULTAT & PÅVERKAN

Dialogens ”resultat” ska återkopplas (#6)

”De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen påverkar beslutet” (#7)

I större detalj

 1. Medborgardialog i Göteborgs Stad sker utifrån perspektivet om alla göteborgares lika värde, det demokratiska och hållbara samhället, i enlighet med stadsdelsreglementet. ”Nämnderna ska verka för att utifrån respekten för alla människors lika värde och rättigheter stärka medborgarnas delaktighet och engagemang som verkar främjande och förebyggande för en lokalt positiv samhällsutveckling. Detta skall på sikt bidra till ett mer demokratiskt och hållbart Göteborgssamhälle”.
 2. Vid förslag som direkt och i betydande grad rör stadens/stadsdelens invånare ska alltid medborgardialog övervägas och ställning tas Vid större förändringar av kommunens verksamhet ska strävan vara att föra en dialog med medborgarna. Göteborgsprinciperna för delaktighet och dialog gäller för strategier, politikområden, planer och projekt. Det är viktigt att övervägandet görs i tidigt skede. Omfånget och karaktären av medborgardialogen ska läggas fast för varje fråga. Göteborgarna ska alltid ha möjlighet att lämna sina synpunkter.
 3. Göteborgarna ska, som lägsta nivå, ha rätten att bli hörda (31) i de fall när man fattat beslut om att ha dialog Rätten att bli hörd gäller för alla strategier, politikområden, planer och projekt som har ett betydande intresse för medborgarna.
 4. Göteborgarna ska i samband med en dialog ges goda möjligheter att kunna delta Hänsyn ska tas till den aktuella målgruppen. Strävan ska vara att dialogen är utformad på så sätt att alla samhällets grupper ges likvärdiga möjligheter att delta. Uppsökande arbete för att nå prioriterade grupper ska särskilt övervägas. Dialogen ska annonseras brett. Det är viktigt att dialogen sker i ett tidigt och påverkbart stadium. Materialet ska vara tillgängligt och begripligt.
 5. Barns och ungas rätt att komma till tals skall särskilt beaktas. Verktyg som är anpassade för att fånga in barns perspektiv ska användas. Med barn avses personer upp till 18 år.
 6. Resultatet från medborgardialogen ska återkopplas Det är avgörande att det finns en kontinuerlig och bred återkoppling, av vad dialogen har fått fram och hur resultatet blev. Den lägsta nivån av återkoppling är att resultatet av dialogen återges till de som deltagit. En beskrivning av på vilket sätt medverkan i dialogen har påverkat processen bör ingå i återkopplingen.
 7. Förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen påverkar beslutet Ansvaret för att prioritera frågor och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på de förtroendevalda som fattar beslut i frågorna. Dialogens resultat ska ligga till grund för underlaget som presenteras inför beslut.