Några definitioner av dialog

Dialog

”Dialog kommer från grekiska; dialogos och betyder genom (dia) ordet (logos)eller mening genom ord.” (Pruitt, B., & Thomas, P. (2007). Democratic Dialogue: A handbook for practitioners)

”Vi försöker att tänka in delaktighet och inflytande från invånarna i sitt vårt dagliga arbete och på så vis skapa mer en dialogkultur i förvaltningen.” Utvecklingschef – Göteborgs Stad

”För att nå en riktigt god insikt om medborgarnas levnadsvillkor, hur de tänker och vilka ståndpunkter som finns bedöms Göteborgs Stad behöva bygga en dialogkultur. Samtalet behöver pågå hela tiden för att göra det möjligt att berörda medborgare ges information om de grunder som förtroendevalda har för att ta ställning till frågor av olika slag. Dialogen, i sig självt, blir så att säga en förutsättning för att besluten ska kunna uppfattas som berättigade.” (Rapport 1”Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande” – Göteborgs Stad)

“The critical quality of dialogue lies in that participants come together in a safe space to understand each other’s viewpoints in order to develop new options to address a commonly identified problem” (Resultatet av en enkätundersökning av UNDP personal (United Nation Development ))

“Dialogue is a process of genuine interaction through which human beings listen to each other deeply enough to be changed by what they learn. Each makes a serious effort to take others’ concerns into her or his own picture, even when disagreement persists. No participant gives up her or his identity, but each recognizes enough of the other’s valid human claims that he or she will act differently toward the other.” (Hal Saunders of the International Institute for Sustained Dialogue and the Kettering Foundation)

“Debate assumes only one right answer and invests in pressing and defending

it; dialogue assumes the possibility of an answer better than any of the original points. Debate narrows views and closes minds; dialogue can build new relationships.” (Hal Saunders of the International Institute for Sustained Dialogue and the Kettering Foundation)

“In Dialogue, a group of people can explore the individual and collective presuppositions, ideas, beliefs, and feelings that subtly control their interactions. It provides an opportunity to participate in a process that displays communication successes and failures. It can reveal the often puzzling patterns of incoherence that lead the group to avoid certain issues or, on the other hand, to insist, against all reason, on standing and defending opinions about particular issues.” (Dialogue – A proposal (1991) By David Bohm, Donald Factor and Peter Garrett)

”Dialog är en metod för att samla all tillgänglig kunskap och rådande argument kring ett visst ämne för att skapa en gemensam förståelse som sen kan leda fram till en framkomlig väg som tillfredsställer alla berörda parters behov. Det är en metod för att tänka och reflektera tillsammans.” (Isaacs, W. (2000).Dialogen och konsten att tänka tillsammans. Stockholm: Bookhouse)

Om medborgardialog och brukardialog

”Medborgardialog är en del av den politiska styrningen där strukturerad dialog används som ett tydligt inslag inför beslut i kommunen. Det kan både röra beslut i nämnder, beredningar eller i kommunfullmäktige. Respektive nämnd, initierar dialog med medborgarna i ett särskilt ärende eller i en särskild fråga.”

(Rapport 1”Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande” – Göteborgs Stad)

”Brukardialog eller brukarinflytande avser kommunens specifika tjänster och service till sina invånare. Här handlar det om att följa upp kvaliteten och tillvarata brukarnas synpunkter på tjänsterna. Brukardialogen handlar inte om den politiska processen och sker främst mellan brukare och tjänstemän. Med hjälp av brukardialog kan tjänster och service förbättras och utvecklas. ” (Rapport 1”Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande” – Göteborgs Stad)