Förhållningssätt

Förhållningsättet i en dialog är värdegrunden som dialogen bygger på. Resultatet påverkas av uppdragsgivarens (beställarens) och process-/samtalsledarens förhållningsättet.

I detta verktyg utgör hållbarhet grunden till förhållningssättet som vi förespråkar. Hållbara levande system präglas av mångfald, sammanhållning, relationer och emergence. I dialogsammanhang översätts detta till fyra grundantaganden:

 1. Mångfalden av perspektiv berikar dialog – att utesluta legitima perspektiv leder sannolikt till destruktiva konflikter och sämre dialog
 2. En neutral (och empatisk) dialogledare skapar sammanhållning i dialog (läs mer om neutralitet)
 3. Klara och öppna relationer mellan intressenter skapar förutsättningar för bra dialog där även svåra frågor kan hanteras
 4. Det nya (lösning, överenskommelse, samförstånd) framträder när ett gynnsamt samtalsklimat skapas.

Dessa fyra grundantaganden ger upphov till konkreta riktlinjer för dialogledare – dialogens hållbarhetsprinciper

 1. Ta reda på och involvera alla perspektiv i en fråga – eller så många som möjligt
 2. Ta reda på nej-rösten (också minoritetsrösten) för den innehåller vishet för majoriteten
 3. Fastställa graden av konflikt innan dialogen dras igång
 4. Betrakta alla perspektiv som likvärdiga – det finns inga rätt eller fel, bra eller dåliga perspektiv. Det är din neutralitet som dialogledare som gör att alla perspektiv kan bli synliga
 5. Lyssna med empati och utan att göra en bedömning – detta skapar förtroende och engagemang
 6. Återkoppla kontinuerligt
 7. Använd dialogverktyg som främjar öppenhet och klarhet bland deltagare
 8. Uppmuntra till direkta möten när möjligt – det är i sådana möten som förändring har störst möjlighet att ske
 9. Relationen mellan intressenter fortsätter även när samtalet är slut – underlätta för dialogens fortsättning
 10. Tillåt deltagare att vara delaktiga i dialogens innehåll och process
 11. Lita på deltagarnas förmåga att hitta en väg framåt – styr inte i onödan
 12. Underlätta för konkretisering av dialogens resultat